Skip to main content

Zasady etyki
wydawniczej

Wydawnictwo TOC stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

  1. W czasie procesu wydawniczego autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania monografii. Takie postępowanie ma na celu uniknięcie ukrywania udziału w powstaniu monografii osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej.
  2. W przypadku dwóch lub więcej autorów jednej monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani określić procentowo lub merytorycznie wkład autorski.
  3. Nie należy podawać jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację.
  4. Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z grantu NCN, NPRH lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu.
  5. Odpowiedzialność za podanie zgodnych z prawdą informacji, o których mowa w pkt 2–4, spoczywa na autorze, redaktorze naukowym monografii lub autorze rozdziału w monografii.
  6. Wydawnictwo w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj.