Skip to main content

Procedura publikacji

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu manuskryptu (najczęściej drogą mailową) oraz po podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem.
 1. Po otrzymaniu propozycji tekstu wraz z notą o Autorze, kolegium redakcyjne wydawnictwa decyduje, czy tekst spełnia ogólne wymogi formalne. Pozytywna decyzja skutkuje wysłaniem tekstu do jednego lub dwóch niezależnych recenzentów.
 2. Wydawnictwo TOC stosuje zasadę double blind review, co oznacza, że ani Autor tekstu, ani Recenzent nie poznają swoich tożsamości. Redakcja dba, by w tekście wysyłanym do recenzji nie znalazły się żadne informacje zdradzające tożsamość Autora.
 3. Recenzentami zgłoszonego tekstu są specjaliści z zakresu problematyki, której dotyczy złożony manuskrypt. Recenzenci pochodzą z instytucji naukowych niezwiązanych z afiliacją autora tekstu.
 4. W przypadku tekstów w j. angielskim przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji naukowej w kraju, w którym angielski jest językiem urzędowym.
 5. Recenzent może wnioskować o:
  • odrzucenie pracy lub
  • poprawę pracy i ponowną recenzję lub
  • poprawę pracy bez ponownej recenzji lub
  • przyjęcie pracy bez poprawek.
 6. Uwagi do tekstu są przesyłane Autorowi bez ujawniania tożsamości recenzenta, za pośrednictwem Wydawnictwa.
 7. Wydawnictwo dba o poziom merytoryczny recenzji i bezstronność Recenzentów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, kolegium redakcyjne kieruje artykuł do innego recenzenta.
 8. W przypadku konieczności naniesienia poprawek przez Autora, Wydawnictwo uzgadnia z Autorem termin przesłania poprawionego tekstu. Jego niedotrzymanie skutkuje odrzuceniem tekstu.
 9. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje kolegium redakcyjne Wydawnictwa, kierując się wnioskami Recenzentów.
 10. Po podjęciu decyzji o publikacji, kolegium redakcyjne przekazuje tekst do adiustacji technicznej i stylistycznej. Adiustację wykonują redaktorzy Wydawnictwa, będący specjalistami w dziedzinie nauk społecznych.
 11. W ścisłej konsultacji z Autorem wprowadza się niezbędne zmiany edycyjne, związane ze składem tekstu przeznaczonego do publikacji elektronicznej oraz do druku.
 12. Po zakończeniu adiustacji tekst wraca do Autora w celu zatwierdzenia (lub odrzucenia) zmian redakcyjnych.
 13. Do składu trafia tekst zatwierdzony przez Autora.
 14. Po zakończeniu składu odbywa się wewnętrzna korekta publikacji, wykonywana przez redaktorów Wydawnictwa.
 15. Po korekcie Autor otrzymuje złożony materiał w pliku pdf do ostatecznej korekty autorskiej. Autor może wówczas wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy Wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. Jest to jedyna korekta tekstu, której dokonuje Autor.
 16. Po naniesieniu ewentualnych korekt Autor podpisuje tekst do druku (i/lub publikacji elektronicznej).